Contents

1. EscortAmsterdam.info

1. Webshop Guru Ltd, hierna te noemen: “Gebruiker”, is gevestigd te (1118BG) Schiphol, aan de Schiphol Boulevard 127 (info@escortamsterdam.info)  en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 72518847 en met BTW-nummer NL859137703B01.
2. Gebruiker heeft als doel bezoekers van haar/zijn website https://www.escortamsterdam.info, hierna te noemen: “Wederpartij” middels informatie over de 

2. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4. Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij wordt aangegaan voor een éénmalige dienst, te weten het aanvragen, wijzigen of stopzetten van een toeslag, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Ten allen tijde, dus ook alvorens gebruiker haar dienstverlening start of ten tijde van de uitvoering van de dienstverlening, is Wederpartij verplicht op eerste verzoek zich jegens gebruiker te identificeren op de wijze zoals gebruiker dat verlangt. Gebruiker is gerechtigd de identiteit van Wederpartij te controleren.
4. De Wederpartij voorziet Gebruiker direct van alle gegevens en bescheiden waarvan Gebruiker, middels het digitale formulier en de toelichtingen hierop, aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.
5. Indien Gebruiker aanvullende gegevens behoeft voor het verwerken de aanvraag, wijziging of stopzetting van een toeslag ten behoeve van Wederpartij of ontbrekende bescheiden, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, te ontbinden dan wel de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Wederpartij in rekening te brengen.
6. Gebruik door Wederpartij van de online tool van Gebruiker is persoonlijk. Het is Wederpartij niet toegestaan de online tool namens een ander te gebruiken en daardoor namens een ander een toeslag aanvraag in te dienen, tenzij de Wederpartij een uitdrukkelijke machtiging van die ander heeft en op eerste verzoek van Gebruiker een rechtsgeldige machtiging verstrekt.
7. Gebruiker heeft een inspanningsverplichting. Gebruiker kan niet worden aangesproken op het wel of niet verkrijgen van een bepaalde toeslag. Daarbij is mede van belang de persoon en de persoonlijke situatie van de Wederpartij en van de juistheid en volledigheid van door de Wederpartij verplicht in te dienen informatie. Bovendien kan door de desbetreffende instantie nadere voorwaarden worden gesteld of om verdere medewerking worden gevraagd, waar Gebruiker geen invloed op heeft.
8. Afwijzing van een toeslag aanvraag geeft geen aanleiding of rechtsgrond tot terugbetaling door gebruiker aan Wederpartij van een door laatstgenoemde betaalde fee terug te vorderen, tenzij sprake is van een toerekenbare tekortkoming door Gebruiker waardoor de afwijzing is veroorzaakt.
9. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, hoewel Gebruiker jegens de Wederpartij aansprakelijk blijft voor nakoming door deze derde partij. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
12. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
13. Indien Gebruiker met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

5. Digitale uitwisseling van gegevens en veiligheid

1. Bij de dienstverlening door Gebruiker worden gegevens digitaal uitgewisseld tussen Wederpartij en Gebruiker, en door het gebruikmaken van de dienstverlening van Gebruiker met toestemming van de Wederpartij ook tussen Gebruiker en de instantie waar de aanvraag wordt ingediend.
2. De online tool van Gebruiker is uitsluitend een informatief hulpmiddel om toeslagen aan te vragen bij de desbetreffende instantie. De online tool verstrekt geen adviezen en aan de online tool en de inhoud daarvan kan Wederpartij geen enkele rechten ontlenen. Indien uit de online tool van Gebruiker afgeleid mocht kunnen worden dat de Wederpartij recht heeft op een (bepaalde) toeslag, geldt dat dit uitsluitend indicatief is. De beslissing over de aanvraag is voorbehouden aan de desbetreffende instantie. Gebruiker kan niet worden vereenzelvigd met de instantie waar de aanvraag wordt gedaan.
3. Gebruiker spant zich in om haar digitale omgeving zo goed als mogelijk te beveiligen tegen virussen, hacks, et cetera. Gebruiker kan echter niet garanderen dat eventuele datadiefstal is uitgesloten. Voor datadiefstal is Gebruiker niet verantwoordelijk, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Gebruiker.
4. Wederpartij dient bij het gebruikmaken van de dienstverlening zelf zorg te dragen voor de beveiliging van de hardware, software, internetverbinding en digitale omgeving.
5. Wederpartij is bij het gebruik van de online tool van Gebruiker verantwoordelijk zorg te dragen voor met die online tool compatibele hardware en software.

6. Vertrouwelijke informatie, data en privacy

1. Wederpartij is zich bewust ten behoeve van de dienstverlening aan Gebruiker vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens te verstrekken.
2. Gebruiker verplicht zich de door Wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden te verstrekken anders dan in het kader van de uitvoering van de dienstverlening, of indien verstrekking aan derden op basis van deze algemene voorwaarden is toegestaan dan wel indien de wet of enig ander voorschrift van overheidswege dat van Gebruiker verlangt.
3. Gebruiker zal de door Wederpartij verstrekte gegevens verwerken voor Wederpartij in het kader van tussen partijen afgesproken werkzaamheden. Wederpartij stemt ermee in dat Gebruiker de door Wederpartij verstrekte informatie bewaart voor de nakoming van de overeenkomst als ook als bewijs in verband met de wijze van uitvoering van de overeenkomst. De informatie wordt voor geen ander doel gebruikt, ook niet voor commerciële doeleinden, tenzij Wederpartij vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd met het gebruik van zijn of haar gegevens voor dit afwijkende (commercieel) doel.
4. Bij de verwerking en bewaring van de verstrekte gegevens zal Gebruiker beveiligingsmaatregelen treffen.
5. Gebruiker zal bij enige verwerking van persoonsgegevens van Wederpartij handelen in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens en overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens.
6. Op eerste verzoek van Wederpartij daartoe verstrekt Gebruiker inzicht in de gegevens die Gebruiker van Wederpartij bewaart.

Voor meer informatie omtrent de AVG verwijzen wij u naar onze Privacy Policy.

7. Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
2. Wederpartij vrijwaart Gebruiker ook voor eventuele aanspraken van de instantie waar de aanvraag is of wordt ingediend of van derden zoals daartoe bevoegde autoriteiten indien Wederpartij in verband met de aanvraag bewust of onbewust onjuiste informatie aanlevert of frauduleus handelt, waaronder bijvoorbeeld aanspraak op terugbetaling van onterecht verkregen toeslag of andere mogelijke sancties die dat tot gevolg kan hebben.
3. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

8. Intellectueel eigendom

1. Het boekingsformulier van Gebruiker is (intellectueel) eigendom van Gebruiker.
2. De dienstverlening door Gebruiker betekent dat Wederpartij de online tool slechts mag gebruiken.
3. Alle teksten, logo’s, afbeeldingen op de website van gebruiker en de domeinnaam zijn (intellectueel) eigendom van Gebruiker.
4. Het is Wederpartij zonder toestemming van Gebruiker niet toegestaan logo’s handelsnamen en andere intellectueel eigendomsrechten van Gebruiker (of van door Gebruiker ingeschakelde derden) te gebruiken, te verveelvoudigen of te openbaren.

9. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

10. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 72518847.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de rechtsbetrekking met Gebruiker.